Służebność przesyłu i odszkodowania


Firma Evertis wykonuje kompleksową wycenę:

 • szkód z tytułu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej (linii przesyłowych) na gruncie (potocznie odszkodowania np. za słupy energetyczne)
 • wynagrodzeń za ustanowienie służebności, czyli za dalsze współużytkowanie gruntu w ramach eksploatacji urządzeń przesyłowych
 • wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie ubiegłym


Niezbędne dokumenty:
 • numer księgi wieczystej dla nieruchomości, na której posadowiono urządzenia przesyłowe,
 • mapa zasadnicza lub sytuacyjna z naniesioną infrastrukturą techniczną, określająca miejsca ulokowania na nieruchomości urządzeń przesyłowych,
 • informacja przedsiębiorstwa przesyłowego o szerokości pasa eksploatacyjnego,
 • w przypadku infrastruktury podziemnej, informacje techniczne dotyczące urządzeń przesyłowych – np. wysokość ciśnienia, średnica urządzenia, itp.

Ponadto, w przypadku wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości:
 • decyzje podatkowe (podatek od nieruchomości),
 • w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu decyzje określające wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

1. Szkody zawiązane z istnieniem infrastruktury liniowej

 • Szkody planistyczne – zakaz lub ograniczenie możliwości zabudowy, utrata wartości
 • Szkody związane z budową infrastruktury – np. utrata pożytków, utrata wartości, rozbiórka obiektów
 • Szkody będące następstwem budowy, w tym: szkody tymczasowe (np. jednorazowo niższe plony) i szkody trwałe (np. trwałe wyłączenie gruntów z użytkowania)
 • Szkody związane z istnieniem przewodów i urządzeń w granicach nieruchomości, w tym: ograniczenia upraw, ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości spowodowane występowaniem naziemnych obiektów infrastruktury.

2.Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Służebność przesyła polega na korzystaniu z przestrzeni obcych nieruchomości w zakresie uzgodnionym z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Z tego powodu właściciel infrastruktury technicznej powinien ustalić szerokość pasa służebności przesyłu zabezpieczającą zakres ustanawianego prawa. Mimo obciążenia służebnością całej działki, służebność ustanawiana jest w określonym pasie wyznaczonym przez właściciela sieci (operatora) lub sąd.
Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości występujące poza pasem służebności nie są związane z ustanowieniem służebności tylko z występowaniem urządzeń infrastruktury i za te ograniczania ustala się rekompensatę w formie odszkodowania albo na etapie budowy sieci, ale także w momencie wyceny służebności patrz pkt 1. Roszczenia majątkowe ulegają jednak przedawnieniu zgodnie z art. 118 kc.
Ustanowienie prawa służebności przesyłu następuje na podstawie umowy (w formie aktu notarialnego) między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą na ogół w postaci jednorazowej płatności. W przypadku umownego ustanawiania służebności przesyłu strony mogą wesprzeć się opinią rzeczoznawcy majątkowego.

3. Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Analogicznie do wynagrodzenia za ustanowienie służebności właściciel może ubiegać się o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie ubiegłym. Wynagrodzenie to regulują następujące normy prawne:
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.):
Art. 224. § 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się wymagalne
Art. 224. § 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy
Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.